Հայագիտություն և զուգադրական լեզվաբանություն։ Ե Պրակ։ Հայոց գրերի ստեղծման 1600-ամյակին նվիրված միջբուհական գիտաժողովի նյությեր